BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· 1981

PROF. DR HAB.
WIESŁAW CHRZANOWSKI

PROF. DR HAB.
WIESŁAW CHRZANOWSKI

Wiesław Marian Chrzanowski urodził się 20 grudnia 1923 roku w Warszawie, a zmarł 29 kwietnia 2012 roku, również w stolicy Polski.

Był wybitnym prawnikiem, politykiem, adwokatem oraz żołnierzem Armii Krajowej, zasłużonym dla niepodległościowej tradycji Polski. Jego życiorys to nie tylko bogata kariera akademicka i zawodowa, ale także intensywna działalność publiczna i polityczna, mająca istotny wpływ na kształtowanie się współczesnego życia społecznego w Polsce.

Był synem inżyniera i profesora Wiesława Chrzanowskiego oraz Izabeli. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1945 roku, kontynuował swoją edukację na szczeblu naukowym, zdobywając stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych. W późniejszych latach uzyskał tytuł profesora, specjalizując się przede wszystkim w prawie cywilnym i kanonicznym. Jako wykładowca związany był z renomowanymi instytucjami, w tym Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Uczelnią Łazarskiego, gdzie przekazywał swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom studentów prawa.

Już w czasie okupacji niemieckiej Wiesław Chrzanowski angażował się w działalność konspiracyjną jako żołnierz Armii Krajowej, biorąc udział w powstaniu warszawskim. Jego wkład w walkę o niepodległość Polski został doceniony przez współtowarzyszy broni oraz współpracowników w konspiracyjnych strukturach. Po wojnie, mimo represji politycznych, nie zrezygnował z działalności patriotycznej, kontynuując walkę o suwerenność i demokrację w Polsce.

Po wojnie Wiesław Chrzanowski zaangażował się w życie publiczne, stając się jednym z kluczowych działaczy Stronnictwa Pracy. Jego kariera polityczna obejmowała pełnienie funkcji posła oraz marszałka Sejmu I kadencji, gdzie jego talent legislacyjny i umiejętność budowania kompromisów były szczególnie cenione. Później pełnił także funkcję senatora IV kadencji. Jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego odegrał istotną rolę w reformowaniu systemu prawnego Polski, kierując się zasadami sprawiedliwości i praworządności.

Po transformacji ustrojowej Wiesław Chrzanowski kontynuował swoją działalność, wspierając powstawanie niezależnych struktur zawodowych i politycznych. 

Wiesław Chrzanowski zmarł w 2012 roku, pozostawiając po sobie trwałe dziedzictwo jako niezłomny obrońca wartości narodowych i demokratycznych. Jego życiorys jest nie tylko historią jednostki, lecz także nieodzowną częścią historii Polski współczesnej, pełnej wyzwań i przełomów. Jego pamięć jest hołdem dla wszystkich tych, którzy nieustannie walczą o wolność i godność człowieka

Wiesław Marian Chrzanowski był laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, które świadczą o jego wyjątkowych zasługach dla Polski oraz wkładzie w rozwój praworządności i demokracji. Oto szczegółowe informacje na temat nagród, którymi został uhonorowany:

  1. Order Orła Białego (2005) - jedno z najwyższych odznaczeń państwowych w Polsce, przyznawane za wybitne zasługi dla państwa.

  2. Order Odrodzenia Polski - Wiesław Chrzanowski został odznaczony Krzyżem Wielkim tego orderu, co stanowiło uznania dla jego wkładu w rozwój demokracji i praworządności w Polsce.

  3. Order Świętego Grzegorza Wielkiego (2010) - odznaczenie nadane przez papieża Benedykta XVI za wybitne zasługi dla Kościoła i społeczeństwa.

  4. Tytuł honorowego obywatela Warszawy (2007) oraz Lublina (2010) - przyznany przez rady miejskie za wkład w rozwój lokalnej społeczności i promowanie wartości społecznych.

  5. Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym (2007) - wyróżnienie przyznane przez środowisko prawnicze za wyjątkowe osiągnięcia zawodowe i wkład w rozwój prawa.

  6. Członkostwo w Kapitule Orderu Orła Białego - Wiesław Chrzanowski został powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego do kapituły tego najwyższego polskiego odznaczenia.

  7. Upamiętnienie - Imię Wiesława Chrzanowskiego nosi sala nr 24 w budynku Komisji Sejmowych oraz aula reprezentacyjna Uczelni Łazarskiego. Dodatkowo, w 2014 roku odsłonięto tablicę pamiątkową na bloku mieszkalnym, w którym mieszkał i zmarł.

Nagrody i odznaczenia przyznane Wiesławowi Chrzanowskiemu świadczą o jego wyjątkowym wkładzie zarówno w dziedzinie prawa i polityki, jak i w życie społeczne oraz religijne Polski. Jego działalność publiczna i zawodowa była nie tylko wyrazem zaangażowania, ale również przykładem oddania ideałom sprawiedliwości i wolności.